Tenaga Pengajar

Sahnan Rangkuti, SE, M.AP

Sarjana (S1) Sarjana Ekonomi/Manajemen USU
Magister (S2) Sarjana Administrasi UMA